DC Bulls Baltic Pirates Lübeck

Athanasios Bazimas

Danilo Fenske

Jana  Obermann

Asmus Grimm

Claudia Heise
 

Tobias Fixson

Jason Smith

Simon Voht

Karl Scheer